Mediclub

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy Medistore.com.pl jest prowadzony przez Medicover Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Tel. 48 22 592 70 00, Fax 48 22 597 70 79, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000021314, NIP: 525-15-77-627 o kapitale zakładowym 36.000.000,- złotych opłaconym w całości. Medicover Sp. z o.o. reprezentowana jest przez zarząd spółki.

 

SŁOWNICZEK

 • Aktywacja uprawnień – uzyskanie przez Beneficjenta uprawnień do korzystania z Usług nabytych w Sklepie Internetowym.
 • Beneficjent (Pacjent) -Klient lub osoba uprawniona do korzystania z Usług medycznych zakupionych w Sklepie Internetowym przez Klienta.
 • Centrum Medicover – placówka medyczna należąca do Medicover jako podmiotu leczniczego i/lub placówka medyczna będąca w sieci franczyzowej Medicover,
 • Data uzyskania uprawnień – dzień, w którym Usługi medyczne zakupione w Sklepie Internetowym zostają aktywowane przez Medicover o czym Klient jest informowany w Potwierdzeniu zamówienia
 • Infolinia Medistore – infolinia dostępna pod nr tel. 500 900 550 za pośrednictwem której możliwe jest uzyskanie informacji o Towarach i Usługach dostępnych w Sklepie Internetowym oraz ich zamawianie. 
 • Karta produktu – opis Towaru, Usługi lub Pakietu Usług medycznych znajdujący się w Sklepie Internetowym.
 • Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonująca zakupów na swój lub cudzy rachunek.
 • Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta Usług medycznych lub Towarów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: ilość Usług medycznych, Towarów, dane do faktury, formy płatności.
 • MediClub – usługa dostępna dla Klientów, umożliwiająca korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Sklepu Internetowego, wymagająca zaakceptowania zasad świadczenia usługi MediClub, szczegółowo opisana w pkt od 31 do 47 niniejszego Regulaminu.
 • Medicover - Medicover Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Tel. 48 22 592 70 00, Fax 48 22 597 70 79, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000021314, NIP: 525-15-77-627.
 • Pakiet Usług medycznych – zbiór Usług medycznych lub innych świadczeń dostępnych dla Beneficjenta, stanowiących pewną całość i możliwych do wykorzystania w określonym przedziale czasowym, w określonych Placówkach Medycznych i za określoną cenę, w Sklepie Internetowym.
 • Placówka Medyczna – działający zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce podmiot uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych, tj. przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, osoba fizyczna wykonująca zawód medyczny, tj. osoba, która na podstawie odrębnych przepisów uprawniona jest do udzielania świadczeń zdrowotnych (w tym lekarz, pielęgniarka, położna w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki) oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny, grupowa praktyka lekarska, grupowa praktyka pielęgniarek lub położnych, gdzie Klient lub Beneficjent może uzyskać Usługę medyczną.
 • Podmiot realizujący płatność – podmiot zewnętrzny w stosunku do Medicover pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.
 • Potwierdzenie zakupu – wiadomość e-mail wysłana przez Sklep Internetowy na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym) potwierdzająca, że zamówiona usługa może zostać zrealizowana, a towar dostarczony.
 • Sklep Internetowy – prowadzony przez Medicover sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową medistore.com.pl.
 • Usługa – Usługa medyczna lub Pakiet Usług Medycznych dostępnych dla Klientów w Sklepie Internetowym.
 • Usługa medyczna – badanie lekarskie, medyczne lub diagnostyczne, procedura ambulatoryjna, rehabilitacyjna lub hospitalizacyjna, mająca na celu utrzymanie, przywrócenie lub poprawę stanu zdrowia Klienta lub Beneficjenta, w tym także działania profilaktyczne zakupione w Sklepie Internetowym.
 • White Label - usługa dostępna dla Klientów, umożliwiająca zakup Usług medycznych z miejscem świadczenia w Placówkach Medycznych Partnera Medistore lub usług realizowanych przez Partnera Medistore, szczegółowo opisana w punktach 39 do 44 niniejszego Regulaminu.
 • Zamówienie - oświadczenie woli nabycia przez Klienta Usługi w Sklepie Internetowym wyrażone poprzez umieszczenie Usługi lub Towaru w Koszyku i przejście do kolejnego kroku – „płatność”.
 • Towar - produkt sprzedawany przez Sklep Internetowy szczegółowo opisany w Karcie Produktu.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa:

    • zasady korzystania ze Sklepu Internetowego,
    • warunki składania Zamówień na Usługi oraz Towary oferowane przez Medicover i dostępne w Sklepie Internetowym,
    • zasady uiszczania przez Klienta ceny nabycia Usług nabywanych w Sklepie internetowym,
    • uprawnienia Klienta do rezygnacji z Zamówienia i odstąpienia od umowy nabycia Usług lub Towarów,
    • zasady składania i rozpatrywania reklamacji,
    • zasady świadczenia usługi MediClub
    • zasady świadczenia usługi White Label.

 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego, składania Zamówień, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) i telefon.

3. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.

4. W sklepie internetowym Medistore Medicover prowadzi sprzedaż jedynie na rzecz osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów prawnych. Podmioty nie będące konsumentami mogą dokonywać zakupów Towarów i Usług w innych kanałach sprzedaży obsługiwanych przez Medicover.

5. Dokonując zakupów w Sklepie Klient potwierdza, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

6. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego oraz składanie Zamówień przez Klienta na Usługi i Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji.

7. Aby złożyć zamówienie na Usługi lub Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego konieczne jest jednak wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego poprzez podanie danych określonych w pkt 14 niniejszego Regulaminu.

8. Złożenie zamówienia możliwe jest również za pomocą Infolinii Medistore. W takim przypadku Klient zostanie poproszony o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką prywatności, a następnie konsultant Infolinii Medistore przeprowadzi go przez proces składania Zamówień opisany w dalszej części Regulaminu.

9. Rozliczenia transakcji nabycia Usług lub Towarów w Sklepie Internetowym przeprowadzane są przelewem bankowym, za pośrednictwem kart płatniczych oraz za pośrednictwem systemów płatniczych wskazanych w pkt 25, zgodnie z informacjami znajdującymi się w Sklepie Internetowym.

 

INFORMACJE O USŁUGACH I TOWARACH

10. Informacje o Usługach i Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

11. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego podawane są w złotych; Całkowity koszt zamówienia (tj. ceny wszystkich Usług oraz Towarów objętych tym samym Zamówieniem) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

12. Medicover zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Usług i Towarów, rodzaju Usług, zakresu udzielanych świadczeń.

13. Usługi nabyte przez Klienta w Sklepie Internetowym mogą być realizowane w Centrach Medicover lub w innych Placówkach Medycznych, co jednoznacznie jest określone w procesie składania Zamówienia.

 

WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:

14. Klient może składać Zamówienia na Usługi oraz Towary dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz przerw technicznych.

15. Składanie Zamówień z pomocą konsultantów Infolinii Medistore możliwe jest w godzinach jej pracy tj. poniedziałek – piątek 8:00-20:00, weekendy 8:00-18:00. 

16. Medicover nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia internetowego, w chwili zawierania transakcji w Sklepie Internetowym oraz błędów oprogramowania i innych wad urządzenia końcowego Klienta.

17. W celu złożenia Zamówienia należy:

    • wybrać Usługę lub Towar będącą przedmiotem Zamówienia, a następnie postępować zgodnie z kolejnymi krokami zawierania transakcji, a w szczególności:
    • wypełnić formularz zamówienia podając: imię, nazwisko, PESEL lub nr paszportu oraz numer telefonu, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres mailowy,
    • zaakceptować niniejszy regulamin oraz ogólne warunki świadczenia Usługi oraz podjąć decyzję odnośnie zgód marketingowych oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych poprzez zaznaczenie lub brak zaznaczenia odpowiedniego pola
    • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru Usługi bądź Towaru przez Beneficjenta (jeżeli Klient wyraża chęć otrzymania faktury VAT),
    • wybrać formę płatności,
    • kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.

18. Zamówienia i Usługi będą realizowane tylko na terenie Polski.

19. Zamówienie traktuje się jako prawidłowo złożone, kiedy Klient prawidło określił Towar lub skonfigurował Usługę według wytycznych dostępnych każdorazowo na karcie produktu oraz dokonał pełnej wpłaty.

20. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych, wskazanych w punkcie 17 powyżej, niezbędnych do stworzenia zamówienia.

21. Zamówienie niepełne lub co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane ręcznie przez obsługę Sklepu Internetowego. Zamówienie takie może zostać anulowane przez Medicover, o czym wnioskujący zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową w ciągu 3 dni roboczych od daty założenia Zamówienia.

22. Medicover zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania wniosku potwierdzić zamówienie u Klienta drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony, w przypadku, gdy wypada on w dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i święta).

23. W przypadku Towarów i Usług nie wymagających rezerwacji terminu zamówienie uznaje się za anulowane przez Klienta, jeżeli w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wypełnienia formularzy i wysłania do serwera Medicover nie wpłynie opłata za Usługę lub Towar. W przypadku Usług wymagających rezerwacji terminu zamówienie uznaje się za anulowane przez Klienta, jeżeli w ciągu 15 minut od wypełnienia formularzy i wysłania do serwera Medicover nie wpłynie opłata za Usługę.

24. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez przesłanie do Klienta elektronicznie zawartej umowy lub potwierdzenia zamówienia w terminie 14 dni od daty wpłaty środków.

25. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, Zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku:

 • podania przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu Zamówienia,
 • braku możliwości kontaktu z Klientem pod podanym w zamówieniu numerem telefonu lub adresem e- mail,
 • nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta,
 • uznania przez Medicover, że w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta występuje uzasadnione podejrzenie działania Klienta niezgodnego z prawem lub nadużycia uprawnień z niego wynikających, a w szczególności: hakerstwa, użycia cudzych danych identyfikujących w Sklepie Internetowym, podszywania się pod inną osobę.

PŁATNOŚCI I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

26. Pełna kwota należna za Zamówienie jest widoczna w podsumowaniu każdego Zamówienia. Przedstawiona cena to całkowity koszt nabytych przez Klienta Usług oraz Towarów.

27. Płatności za Zamówienie mogą być realizowane przelewem bankowym lub kartą płatniczą oraz za pośrednictwem systemów płatniczych wskazanych tutaj, zgodnie z wybraną formą płatności w Sklepie Internetowym.

28. Prawidłowe opłacenie Zamówienia oznacza zakupienie Usługi lub Towaru w Sklepie Internetowym.

29. Aktywacja uprawnień do korzystania z Usług rozpoczyna się w dniu określonym przez Klienta w formularzu Zamówienia oraz po dokonaniu płatności za Usługę. W niektórych przypadkach formularz Zamówienia automatycznie proponuje datę Aktywacji uprawnień, która jest obowiązująca.

30. Aktywacja uprawnień dokonywana jest:

 • w przypadku Usług weryfikowanych automatycznie w ciągu 24 godzin po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności w przypadku Usług weryfikowanych ręcznie nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności

31. Dostarczenie Usługi lub Towaru jest opisane każdorazowo na Karcie produktu w Sklepie Internetowym.

32. Zakres Usługi, specyfikacja Towaru oraz ewentualna gwarancja dotycząca Usługi lub Towaru są dostępne w Karcie produktu.

 

USŁUGA MEDICLUB

33. Podstawą do skorzystania z usługi MediClub jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych podmiotów z grupy Medicover Polska, przekazywanie treści marketingowych z wykorzystaniem telefonu oraz wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

34. Usługa MediClub w zamian za udzielenie zgód zgodnie z punktem 33 powyżej umożliwia Klientowi nieodpłatne skorzystanie z następujących funkcjonalności oraz korzyści:

 • składania Zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych, tworzenia listy zakupów, przeglądania historii zamówień,
 • korzystania ze zniżek na wybrane Usługi obowiązujących w dniu Składania Zamówienia. Informacja o zniżkach dla Klientów jest każdorazowo umieszczana na stronie internetowej www.medistore.com.pl oraz jest przedstawiana Klientowi przed akceptacją przez niego zamówienia.

35. Klient ma możliwość skorzystania z Usługi MediClub po założeniu konta MediClub, akceptacji regulaminu oraz po wyrażeniu wymaganych zgód.

36. W celu założenia konta MediClub należy wypełnić formularz rejestracyjny online, podając imię i nazwisko, adres e-mail. Należy ustawić silne  hasło (zgodnie z instrukcją), a także zapoznać się i zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wyrazić zgody:

 • Deklaracja zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych podmiotów z Grupy Medicover Polska;
 • Deklaracja zgody na przekazywanie treści marketingowych z wykorzystaniem telefonu;
 • Deklaracja zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną

37. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego, akceptacji regulaminu oraz wyrażeniu zgód przez Klienta, Medicover, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, prześle potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.

38. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z Medicover umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta MediClub, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

39. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych w dowolnym momencie za pomocą ustawień konta MediClub.

40. Klient może zrezygnować z prowadzenia Konta MediClub w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji z prowadzenia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty. 

41. W celu rezygnacji z prowadzenia Konta MediClub należy skontaktować się telefonicznie 500 900 550 bądź e-mailowo e-dok@medicover.pl.  Dyspozycja rezygnacji z prowadzenia  konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta i czy w ramach członkostwa w MediClub była uprawniona do zniżek podczas realizacji zakupów. 

41.1 W sytuacji braku zakupów w ramach członkostwa MediClub dane i konto jest usuwane, usunięcie danych służących do rejestracji w MediClub następuje w ciągu 48 h od momentu zgłoszenia i oznacza zakończenie świadczenia przez Medicover usługi MediClub na rzecz Klienta.

41.2 W sytuacji korzystania ze zniżek zakupowych w ramach członkostwa w MediClub, dane są przechowywane przez czas określony w klauzuli informacyjnej, tj. 5 lat zgodnie z ustawą o rachunkowości, natomiast konto jest blokowane, jednocześnie rezygnacja z prowadzenia konta oznacza zakończenie świadczenia przez Medicover usługi MediClub na rzecz Klienta.

42. Medicover jest także uprawniony do zablokowania Konta MediClub z ważnych powodów, którymi są: naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego.; O zamiarze zablokowania Konta MediClub Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

43. W kwestiach nieuregulowanych w punktach 33 - 51 do usługi MediClub zastosowanie mają pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu.

44.  Administratorem Danych Osobowych (dalej: „Administrator”) Klienta korzystającego z usługi MediClub jest Medicover Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

45. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
w następujący sposób:

 • listownie na adres: Medicover sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych
 • przez e-mail: IOD@medicover.pl

46. Dane osobowe Klienta podane w formularzu rejestracyjnym, dane uzyskane w oparciu o aktywność Klienta na stronie www.medicover.pl, dane o transakcjach dokonywanych w ramach członkostwa w MediClub (data transakcji, kwota), będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji usługi w szczególności:

 • rejestracji członkostwa w MediClub na podstawie akceptacji regulaminu, jako zawarcie umowy, dane będą przetwarzane do momentu rozwiązania umowy
 • korzystania w pełni z funkcjonalności usługi MediClub poprzez wyrażenie wymaganych zgód marketingowych, do momentu odwołania zgody/zgód lub wzniesienia sprzeciwu
 • rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – 6 lat od dnia rozpatrzenia reklamacji
 • prezentowania reklam, ofert i promocji dot. produktów lub usług – do momentu odwołania zgody/ wniesienia sprzeciwu
 • oceny i analizy aktywności oraz informacji o Kliencie, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie), analiz rynkowych oraz statystycznych – do momentu odwołania zgody/ wniesienia sprzeciwu
 • przyznawania, prezentowania, udzielania i realizacji dedykowanych Klientowi ofert lub treści reklamowych dot. produktów lub usług Administratora, dostosowanych do jego preferencji (profilowanie)-do czasu wycofania zgody/ wniesienia sprzeciwu.
 • kontaktu z administratorem w celu realizacji praw podmiotów danych – 6 lat od momentu rozpatrzenia wniosku.
47. Profilowanie polega na zestawieniu wybranych danych osobowych z aktywnością Klienta m.in.:
 • danych podanych podczas rejestracji do MediClub – zgodnie z formularzem zapisu (w tym w szczególności deklarowanej płci)
 • danych o preferencjach zgromadzonych na podstawie dobrowolnej ankiety preferencji, która mogą wypełnić użytkownicy MediClub
 • daty urodzenia i numeru telefonu podanych w danych pacjenta – uczestnika MediClub.
 • danych i informacji o dokonanych zakupach za pośrednictwem naszych sklepów internetowych tj. Medistore.com.pl, sklep.damian.pl, sklep.medicover.pl, sklep.rehasport.pl, sklep.mindhealth.pl – kiedy dokonano zakupu, jaki produkt kupiono, czy kupiono dla siebie czy dla kogoś innego w ramach członkostwa w MediClub,
 • danych o odwiedzinach na stronach naszych sklepów internetowych,
 • danych o otwarciach i kliknięciach w e-mailingi przesyłane do członków MediClub,
 • Informacji o tym czy osoba, która jest członkiem MediClub ma również abonament w Medicover.

Działania te są konieczne do realizacji usługi i pozwolą Administratorowi lepiej zrozumieć zwyczaje oraz oczekiwania Klienta, uczynić ofertę Administratora bardziej efektywną oraz dostosowaną do potrzeb Klienta, a Klientowi, umożliwią korzystanie z dedykowanych ofert.

48. Odbiorcami danych osobowych są podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, tj. firmy IT i firmy marketingowe.
49. Klientowi korzystającemu z funkcjonalności MediClub przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
50. W sprawie realizacji praw wyszczególnionych w punkcie powyżej należy kontaktować się pod adresem e-dok@medicover.pl lub iod@medicover.pl
51. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji usługi MediClub.

USŁUGA WHITE LABEL

52. Usługa White Label umożliwia Klientowi zakup Usług medycznych z miejscem świadczenia w Placówkach Medycznych Partnera Medistore lub usług realizowanych przez Partnera Medistore.

53. Lista Partnerów Medistore dostępna jest pod następującym linkiem: https://www.medistore.com.pl/lista-partnerow

54. Usługa White Label dostępna jest nieodpłatnie dla wszystkich klientów Sklepu Internetowego i nie wymaga rejestracji.

55. Skorzystanie z usługi White Label możliwe jest na podstronie Sklepu Internetowego dedykowanej danemu Partnerowi Medistore, na którą wchodzi się poprzez widgety znajdujące się na stronie Partnera. Każdy widget odsyła do konkretnego produktu lub do koszyka.

56. Aby dokonać zakupu w ramach usługi White Label wymagane jest wypełnienie formularza zakupu i podanie następujących danych: (i) imię, (ii) nazwisko, (iii) PESEL, (iv) numer telefonu, (v) adres zamieszkania, (vi) adres korespondencyjny, (vii) adres mailowy. Następnie należy zaakceptować niniejszy Regulamin, ogólne warunki świadczenia danej usługi oraz podjąć decyzję odnośnie zgód marketingowych i zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych poprzez zaznaczenie lub brak zaznaczenia odpowiedniego pola, należy też wybrać formę płatności i kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.

57. W kwestiach nieuregulowanych w punktach 42-54 do usługi White Label zastosowanie mają pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu.

REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

58. Klient może pisemnie odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Wniosek o odstąpienie od umowy należy wysłać na adres email: e-dok@medicover.pl lub listownie na adres: Medicover Sp. z o.o. al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa. Formularz odstąpienia znajduje się również w Sklepie Internetowym.

59. Medicover Sp. z o.o. gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni roboczych na rachunek bankowy z którego zainicjowano wpłatę bez obciążenia Klienta lub Gościa dodatkowym kosztem.

60. W przypadku rozpoczęcia korzystania ze świadczeń medycznych nie jest możliwe odstąpienie od umowy.

61. W przypadku Towaru dostarczonego w zapieczętowanym opakowaniu odstąpienie od umowy nie jest możliwe po otwarciu opakowania.

 

DANE OSOBOWE

62. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym (w tym w procesie rejestracji konta MediClub), przetwarzane są przez Medicover sp. z o.o. z adresem siedziby: al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa (administrator danych).

63. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów Towarów i Usług oraz korzystania z Usług. Medicover przetwarza dane osobowe w celu zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Towarów oraz Usług nabytych w Sklepie Internetowym. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna pod tutaj.

64. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

65. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klientów znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce klauzula informacyjna.

 

REKLAMACJE

66. Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących Sklepu Internetowego można przekazać na jeden z poniższych sposobów:

 • pocztą elektroniczną na adres: e-dok@medicover.pl,
 • telefonicznie 500 900 550 dostępnym w dni powszednie w godz. 8-16.

67. Reklamacje dotyczące obsługi rozpatrywane są w ciągu 10 dni roboczych, reklamacje dotyczące kwestii medycznych rozpatrywane są w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji na adres: Medicover Sp. z o.o. Dział Obsługi Klienta – Reklamacje Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej: e-dok@medicover.pl.

68. W przypadku reklamacji lub roszczenia związanego z realizacją Usługi w Placówce Medycznej innej niż Centrum Medicover, Klient na wezwanie Medicover dokona czynności umożliwiających otrzymanie przez Medicover wszelkich informacji niezbędnych do właściwego rozpatrzenia reklamacji.

69. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży Towaru lub Usługi jest sąd właściwy według właściwości ogólnej.

70. Opłata za połączenia telefoniczne z Medicover jest równa opłacie jak za zwykłe połączenie telefoniczne i jest zgodna z pakietem taryfowym dostawcy, z którego korzysta Klient.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

71. Usługi nabywane w Sklepie Internetowym nie mogą być odsprzedawane, odstępowane, użyczane, zamieniane z innymi Usługami świadczonymi w Centrach Medicover i/lub w innych Placówkach Medycznych. W Szczególności nie mogą być one zastępowane ani nie zastępują Usług świadczonych na podstawie innego stosunku prawnego niż umowa zawarta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

72. Zmiana regulaminu następuje poprzez udostępnienie zmienionego tekstu na stronie www.medistore.com.pl (w tym również do pobrania w formacie PDF). O zmianie regulaminu Medicover informuje poprzez komunikat w Sklepie Internetowym oraz poprzez przesłanie na adres e-mail Klienta powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF ).

73. Zmieniony regulamin jest wiążący dla Klienta, który nie zrezygnuje z konta na zasadach określonych w punkcie 12 niniejszego regulaminu przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 14 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu dokonanego zgodnie z punktem 60 powyżej. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.

74. Regulamin wchodzi w życie w dniu 07.02.2022r. 

Polityka prywatności >>
Medistore Regulamin Serwisu