1500 dostępnych wizyt 1500 dostępnych wizyt
3788 lekarzy 3788 lekarzy
1800 badań i usług 1800 badań i usług
Strefa wyjątkowych ofert Strefa wyjątkowych ofert
Mediclub

Regulamin serwisu MediClub

Regulamin serwisu

 MediClub

obowiązuje od 31.01.2023 r.

/ w zakresie zmian korzystnych dla konsumenta m.in. wprowadzających nowe uprawnienia, postanowienia Regulaminu będą stosowane już od 1.01.2023 r. tzn. już od tej daty Użytkownik Serwisu może powoływać się na te modyfikacje /

Niniejszy Regulamin serwisu MediClub (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną pod nazwą “MediClub” („Usługa elektroniczna”) poprzez stronę internetową dostępną pod adresem www.mediclub.pl (dalej jako „Serwis”). Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi elektronicznej, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z aktualnym brzmieniem niniejszego Regulaminu. Regulamin jest dostępny (w tym jego poprzednie wersje) pod adresem  https://www.medistore.com.pl/a/regulamin-mediclub w sposób umożliwiający jego bezpłatne pobranie i zapisanie na urządzeniu Użytkownika w formacie pdf.

SPIS TREŚCI

1. Definicje

2. Zasady ogólne

3. Zasady świadczenia Usługi elektronicznej

4. Czynności techniczne składające się na zawarcie Umowy o Usługę elektroniczną

5. Korzystanie z Konta oraz pozostałych elementów Usługi elektronicznej

6. Okres obowiązywania Umowy o korzystanie z Usługi elektronicznej i usuwanie Konta w Usłudze

7. Funkcjonalności i interoperacyjności w ramach Usługi elektronicznej

8. Tryb postępowania reklamacyjnego i pozasądowe metody rozstrzygania sporów

9. Pomoc techniczna

10. Zmiana Regulaminu i postanowienia końcowe

1. Definicje

 1. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem mediclub.pl, poprzez którą można zarejestrować Konto i korzystać z Usługi elektronicznej.
 2. Dostawca - podmiot określony w §2 ust. 1 poniżej.
 3. Konsument – za konsumenta uważa się Użytkownika dokonującego z Dostawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową; postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumentów/Konsumenta stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Konto – część Serwisu, za pośrednictwem której zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może wprowadzać dane i zarządzać nimi a także uzyskiwać informacje o dokonanych zakupach w sklepie internetowym.
 5. Profil Użytkownika – część Konta Użytkownika, poprzez którą zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może zarządzać swoimi danymi (w tym danymi osobowymi) w szczególności modyfikować dane w zakresie wskazanym na Koncie.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin udostępniony w formie umożliwiającej jego (nieodpłatne) zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się z nim przez Użytkownika w dowolnym miejscu i czasie. Regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z Usługi elektronicznej. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204. ze zm.).
 7. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu i poprzez strony Serwisu, na którą składają się elementy dostępne dla Zarejestrowanych Użytkowników („Usługa zamknięta”), jak i elementy dostępne dla Niezarejestrowanych Użytkowników („Usługa otwarta”). Na Usługę elektroniczną składają się m.in.: możliwość korzystania z Konta, Profilu Użytkownika, a także możliwość zawierania Umowy odpłatnej jako zalogowany Użytkownik na stronach internetowych sklepów internetowych.
 8. Towar – produkt sprzedawany przez sklep internetowy szczegółowo opisany w Karcie Produktu.
 9. Usługa – produkt sprzedawany przez sklep internetowy szczegółowo opisana w Karcie Produktu.
 10. Umowa o Usługę elektroniczną – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (w ramach Usługi otwartej lub zamkniętej) zawierana – w oparciu o Regulamin – przez Dostawcę i Użytkownika w momencie wskazanym w § 4 Regulaminu.
 11. Umowa odpłatna – odrębna (względem Umowy o Usługę elektroniczną) umowa zawierana ze Sprzedawcą, której treść wynika z Regulaminu sklepu internetowego.
 12. Użytkownik – pełnoletnia (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) osoba fizyczna, korzystająca z Usługi elektronicznej.
 13. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który utworzył Konto w Serwisie (zwany także członkiem MediClubu) oraz korzysta z Usługi elektronicznej jako zalogowany Użytkownik.
 14. Niezarejestrowany Użytkownik - Użytkownik, który korzysta z Usługi otwartej bez utworzenia Konta w Serwisie.
 15. Sklep internetowy / sklepy internetowe – sklep internetowy prowadzony przez Medicover sp. z o.o. (Dostawcę) lub Partnera Medicover (lista wskazanych sklepów dostępna jest pod adresem www.mediclub.pl).
 16. Regulamin sklepu internetowego - dokument określający zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania Zamówień.
 17. Zamówienie – oświadczenie woli nabycia towaru lub usługi w Sklepie Internetowym wyrażone poprzez umieszczenie usługi lub towaru w koszyku i przejście do kolejnego kroku – „zamawiam i płacę”.
 18. Sprzedawca – przedsiębiorca, który za pośrednictwem Sklepu Internetowego oferuje Klientom swoje towary i usługi;
 19. Partner Medicover – podmiot wskazany na liście (która może ulegać zmianie) pod adresem: www.mediclub.pl, który współpracuje z Dostawcą w ramach realizacji Regulaminu (pojęcie Partner Medicover obejmuje łącznie Partnera wewnętrznego oraz zewnętrznego).
 20. Partner wewnętrzny – podmiot współpracujący z Dostawcą w ramach świadczenia usług i produktów medycznych m.in. prowadzący Sklep Internetowy.
 21. Partner zewnętrzny – partner Dostawcy umożliwiający Użytkownikom Dostawcy korzystanie z benefitów niezwiązanych z działalnością medyczną.
 22. Benefity – korzyści, jakie zapewnia Dostawca dla zarejestrowanych Użytkowników (członków MediClubu), m.in.: rabaty, promocje, zniżki etc. (aktualna lista benefitów dostępna jest pod adresem: mediclub.pl.
 23. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 24. Kompatybilność - współdziałanie treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania.
 25. Funkcjonalność - zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia.
 26. Interoperacyjność - zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru tego samego rodzaju.
 27. Cena - wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą konsument jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za treść cyfrową, usługę cyfrową lub towar, a w odniesieniu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej - także cyfrowe odwzorowanie wartości.
 28. Treść cyfrowa - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 29. Usługa cyfrowa - usługę pozwalającą konsumentowi na:
  a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
  b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,
  c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.                   

2. Zasady ogólne

 1. Usługa elektroniczna świadczona jest przez Medicover - Medicover sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, tel. 48 22 592 70 00, faks 48 22 597 70 79, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000021314, NIP: 525-15-77-627, dalej jako „Dostawca”.
 2. Dostawca jest administratorem danych Użytkowników. Zasady ochrony prywatności, w tym danych osobowych oraz wykorzystania plików Cookies przez Dostawcę opisuje polityka prywatności dostępna pod adresem: https://www.medistore.com.pl/a/polityka-prywatnosci-serwisu-mediclub.
 3. Z Dostawcą można szybko i efektywnie kontaktować się pod wskazanym numerem telefonu: 500 900 550 dostępnym od pon. do pt. w godz. 8:00-20:00; sob.-niedz. 8:00-18:00 oraz przy wykorzystaniu poczty elektronicznej: mediclub@mediclub.pl. W przypadku kontaktu telefonicznego, koszty połączenia są zgodne z posiadaną taryfą, nie są jednak wyższe niż zwykłe koszty za wykonanie połączenia.
 4. Dostawca świadczy Usługi elektroniczne zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Samo korzystanie z Usługi elektronicznej poprzez Konto jest nieodpłatne (korzystanie nie jest związane z obowiązkiem zapłaty Ceny). Zasady płatności dotyczące Umowy odpłatnej określa Regulamin Sklepu Internetowego. Stroną Umowy odpłatnej jest Sprzedawca w rozumieniu Regulaminu Sklepu Internetowego.
 6. Rejestracja Konta umożliwia zawarcie Umowy odpłatnej bez konieczności podawania wszystkich danych osobowych przez Zarejestrowanego Użytkownika. W tym przypadku Użytkownik upoważnia Dostawcę do udostępnienia jego danych podmiotowi prowadzącemu Sklep Internetowy na potrzeby zawarcia Umowy odpłatnej. Rejestracja Konta w Serwisie MediClub nie jest warunkiem koniecznym zawarcia Umowy odpłatnej. Użytkownik może zawrzeć Umowę odpłatną bez tworzenia Konta w Serwisie (jako Niezarejestrowany Użytkownik).
 7. Zarejestrowany Użytkownik dokonujący Zamówienia w Sklepie Internetowym otrzymuje także Benefity. Dostawcą Benefitów może być sam Dostawca lub Partner Medicover (Dostawcy).
 8. Informacje o aktualnych Benefitach Użytkownik znajdzie na Stronach Sklepów Internetowych, a także pod adresem: mediclub.pl. Lista Benefitów i Partnerów jest zmienna – Użytkownik będzie odrębnie informowany o warunkach skorzystania z danego Benefitu m.in. terminu do którego można skorzystać z określonego Benefitu, a także o tym, kto jest dostawcą Benefitu – sam Dostawca czy Partner Medicover. Użytkownik będzie także informowany, czy do skorzystania z określonego Benefitu należy dokonać dodatkowych czynności lub spełnić określone wymagania.
 9. Usunięcie Konta nie oznacza utraty Benefitów w stosunku do zawartych już Umów odpłatnych.
 10. Jeżeli dostawcą usługi objętej Benefitem będzie Partner Medicover (a nie sam Dostawca), to Dostawca gwarantuje, że wskazany Benefit zostanie udzielony (w ramach odrębnej umowy łączącej Partnera Medicover i Użytkownika) ale na warunkach wskazanych na stronach www.mediclub.pl. Dostawca w szczególności gwarantuje, że Umowa odpłatna zostanie zawarta za cenę po rabacie (przeznaczonym dla Zarejestrowanych Użytkowników), nawet jeżeli Dostawca nie będzie stroną (jako Sprzedawca) Umowy odpłatnej.

3. Zasady świadczenia Usługi elektronicznej

 1. Użytkownik może korzystać z Usługi elektronicznej, w tym przeglądać treści zamieszczone w Serwisie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Zakazuje się dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, o czym szczegółowo będzie mowa poniżej. Korzystać z Usługi elektronicznej może wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolnością do czynności prawnych.
 2. Na Usługę elektroniczną składa się:
  a) Przeglądanie treści Serwisu  jako Niezarejestrowany Użytkownik;
  b) Rejestracja Konta;
  c) Logowanie do Konta;
  d) Reset hasła do Konta;
  e) Przeglądanie i zmiana elementów Konta, w tym profilu Użytkownika (w zakresie wskazanym na Koncie Użytkownika);
  f) Przeglądanie treści Serwisu  jako Zarejestrowany Użytkownik;
  g) Możliwość złożenia Zamówienia w ramach Umowy odpłatnej jako Zarejestrowany Użytkownik bez konieczności podawania wszystkich danych w toku procesu zakupowego;
  h) Możliwość dodawania (na Koncie) danych innych osób w celu ułatwienia składania Zamówienia w Sklepie Internetowym na rzecz tych osób;
  i) Przeglądanie (na Koncie) historii i statusu złożonych Zamówień;
  j) Możliwość usunięcia Konta (wypowiedzenia Umowy o Usługę elektroniczną);
  k) Możliwość otrzymywania powiadomień (drogą wiadomości e-mail lub SMS, komunikatów na stronie internetowej lub w przeglądarce - tzw. Web Push) dotyczących Benefitów a także powiadomień, których celem jest podnoszenie świadomości w zakresie dbania o zdrowie.
 3. Elementy wskazane w pkt 2 a, b, c, d składają się na Usługę otwartą.
 4. Elementy wskazane w pkt 2 e, f, g, h, i, j, k  składają się na Usługę zamkniętą.      
 5. Dostawca zobowiązuje się przekazać - co najmniej raz w miesiącu kalendarzowym - informacje o wybranych Benefitach przysługujących Użytkownikowi.
 6. Treści przekazywane w ramach powiadomień dotyczące podnoszenia świadomości w zakresie dbania o zdrowie nie mogą być traktowane jako świadczenie usług medycznych (np. porada uwzględniająca specyficzną sytuację Użytkownika), chyba, że wyraźnie zostanie tak oznaczona.
 7. Dostęp do Usługi zamkniętej następuje natychmiast po utworzeniu Konta.

4. Czynności techniczne składające się na zawarcie Umowy o Usługę elektroniczną

 1. Aby korzystać z Usługi elektronicznej należy mieć dostęp do Internetu. W toku rejestracji Konta, a także korzystania z Usługi elektronicznej należy podawać prawdziwe dane.
 2. Aby korzystać z Usługi otwartej należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, który jest dostępny https://www.medistore.com.pl/a/regulamin-mediclub/. Przed rozpoczęciem korzystania Użytkownik ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu i pobrania go na swoje urządzenie (nieodpłatnie). Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu.
 3. Aby korzystać z Usługi zamkniętej Użytkownik musi dokonać rejestracji Konta w Serwisie. Dostępne są dwa sposoby rejestracji Konta: „Tradycyjny” (poprzez podanie danych, w tym adresu e-mail i hasła) oraz poprzez zewnętrzną usługę dostarczaną przez Google Inc. lub platformę Facebook.
 4. Rejestracja może następować:
  a) „Tradycyjnie” - aby zarejestrować się w Serwisie  należy podać dane osobowe m.in. adres e-mail i utworzyć hasło Użytkownika.
  b) Poprzez zewnętrzne usługi uwierzytelniania (Google / Facebook) -> w tym przypadku Użytkownik rejestruje Konto poprzez zalogowanie się do zewnętrznego dostawcy – Google / Facebook (podając tam login i hasło). Wskazana opcja dostępna jest wyłącznie dla Użytkowników, dla których loginem w zewnętrznej usłudze jest adres e-mail.
 5. Przed zawarciem Umowy o świadczenie Usługi zamkniętej, Użytkownik akceptuje treść Regulaminu (z możliwością zapisania w formacie pdf) i potwierdza zapoznanie się z polityką prywatności (z możliwością pobrania w formacie pdf wskazanego dokumentu ).
 6. W obu powyższych przypadkach (wskazanych w ust. 4) po zaznaczeniu przycisku "zarejestruj się” Użytkownik otrzyma - na podany adres e-mail - link aktywacyjny. Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi Zamkniętej (Usługi elektronicznej) dochodzi w momencie zaznaczenia (kliknięcia) linku aktywacyjnego wysłanego na podany adres e-mail. Ważność linku wynosi 24 godzin po tym okresie, w przypadku braku aktywacji Konta, jeżeli Użytkownik będzie chciał skorzystać z Usługi Zamkniętej, będzie musiał jeszcze raz przejść proces rejestracji Konta. W przypadku braku otrzymania wskazanego linku aktywacyjnego należy skontaktować się z Dostawcą przy wykorzystaniu danych wskazanych w §2 Regulaminu.
 7. Niezwłocznie po zawarciu Umowy o Usługę elektroniczną (zamkniętą tj. dedykowaną dla zarejestrowanych Użytkowników) Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail na podany adres e-mail z potwierdzeniem akceptacji Regulaminu i zawarcia umowy (w tym założenia Konta) i warunkami tej umowy (Regulamin).
 8. Aby dokonać rejestracji Użytkownik musi posiadać aktywne konto e-mail.
 9. Wskazany w czasie rejestracji adres e-mail identyfikuje Użytkownika w Serwisie. Na podany adres e-mail (login) może być założone tylko jedno Konto.

5. Korzystanie z Konta oraz pozostałych elementów Usługi elektronicznej

 1. Korzystanie z Konta uzależnione jest od:
 • rejestracji Użytkownika;
 • zalogowania do Konta.
 1. Z korzystaniem z Usługi elektronicznej łączą się typowe ryzyka związane z korzystaniem z Internetu i usług online. Należy w szczególności chronić dostępu do swojego Konto poprzez odpowiednio mocne hasło. Należy chronić także dostęp do skrzynki e-mail (poczty elektronicznej) podanej w czasie rejestracji Konta, ponieważ adres ten służy do identyfikacji Użytkownika przez Dostawcę (w tym przesyłania Użytkownikowi treści prawnych np. dotyczących zmiany Regulaminu). Hasło do Konta nie powinno być takie samo lub podobne do hasła używanego do autoryzacji  do wskazanej skrzynki e-mail (poczty elektronicznej). Dostęp do wskazanej skrzynki e-mail może być konieczny także do odzyskania dostępu do Konta. Informacje o sposobie tworzenia bezpiecznych haseł, a także ich przechowywania można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl
 2. Zakazane jest umożliwianie dostępu do Konta (np. poprzez udostępnienie loginu i hasła) innym osobom.
 3. Przypomnienie hasła do Konta następuje poprzez podanie adresu e-mail, który był wskazany w czasie Rejestracji. Na ten adres e-mail przesyłana jest wiadomość  umożliwiająca reset hasła. Reset hasła nie dotyczy przypadku autoryzacji Użytkownika poprzez usługę zewnętrzną (zob. §4 Regulaminu). W przypadku wątpliwości w tym zakresie należy skontaktować się z Dostawcą. Dotyczy to także utraty dostępu do konta w zewnętrznej usłudze uwierzytelniania (Google / Facebook), która służyła do tworzenia Konta.
 4. Powiadomienia dotyczące korzystania z Konta a także statusy zawartych Umów odpłatnych, będą przesyłane na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od:
  a) podawania nieprawdziwych danych osobowych, zarówno na etapie rejestracji Konta jak i później w ramach korzystania z Konta;
  b) podawania i publikowania treści bezprawnych, nieprawdziwych, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich, prawo autorskie i prawa pokrewne lub wykorzystania Serwisu w takich celach; 
  c) publikowania treści reklamowych, których rozpowszechnianie w Internecie jest zabronione;
  d) kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek elementów Serwisu i baz danych udostępnianych w Serwisie, za wyjątkiem, korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku;
  e) podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu;
  f) udzielania dostępu do Konta innym osobom.
 6. Dostawca będzie informował Użytkownika o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Usługi elektronicznej z umową oraz dostarcza je Użytkownikowi przez czas:
  a) dostarczania Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w ramach Serwisu określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
  b) zasadnie oczekiwany przez Użytkownika, uwzględniając rodzaj Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej świadczonych w ramach Serwisu i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.
 7. Jeżeli Użytkownik nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Dostawcę – zgodnie z ust. powyżej - Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  a) poinformował Użytkownika o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  b) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Dostawcę.

6. Okres obowiązywania Umowy o korzystanie z Usługi elektronicznej i usuwanie Konta w Usłudze

 1. Umowa o Usługę elektroniczną (zamkniętą) zawierana jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 2. Użytkownik ma prawo w każdej chwili wypowiedzieć Umowę o usługę elektroniczną (zamkniętą) wysyłając takie oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w §2 Regulaminu lub zaznaczając odpowiednią opcję na samym Koncie (zakładka “Moje konto” i następnie “Twoje zgody”). Dostawca w ciągu 72h prześle mailowo potwierdzenie zakończenia świadczenia Usługi elektronicznej (zamkniętej) (na adres wskazany na Koncie). W przypadku Usługi otwartej aby zakończyć korzystanie należy wyjść ze strony internetowej Serwisu.
 3. Zakończenie Umowy o Usługę elektroniczną nie wpływa na ważność lub skuteczność Umowy odpłatnej.
 4. W przypadku naruszenia Regulaminu (z winy Użytkownika) Dostawca ma prawo zablokować Konto (na czas do wyjaśnienia sprawy – nie dłużej niż 14  dni) lub nawet wypowiedzieć Umowę o Usługę elektroniczną (zamkniętą) (usunąć Konto Użytkownika), w trybie natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy zostanie poprzedzone wezwaniem do zaniechania naruszeń z zakreśleniem terminu co najmniej 7 dni, chyba, że wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym jest niezbędne w celu zapewnienia zgodności usługi z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Dostawca ma prawo zablokować treści lub Konto w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 6. W przypadku braku korzystania z Konta przez okres co najmniej 24 miesięcy Dostawca może wypowiedzieć Umowę o usługę elektroniczną (zamkniętą) z miesięcznym terminem wypowiedzenia.
 7. Dostawca może wypowiedzieć Umowę o Usługę elektroniczną (zamkniętą) – z 30 dniowym terminem wypowiedzenia – w przypadku likwidacji Serwisu.
 8. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o Usługę elektroniczną (zamkniętą), o blokadzie Konta lub blokadzie konkretnej treści zamieszczonej przez Użytkownika zostanie przesłana na adres mailowy wskazany na Koncie (podany przy rejestracji), wraz z uzasadnieniem tej decyzji, chyba, że blokada treści lub Konta następuje na żądanie uprawnionego organu, a przepisy zakazują przekazania wskazanej informacji.
 9. Usunięcie Konta (zakończenie korzystania z Usługi elektronicznej) oznacza utratę dostępu do materiałów udostępnionych na Koncie (bez utraty prawa dostępu do swoich danych zgodnie z postanowieniami RODO)). Pomimo usunięcia Konta Dostawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika m.in. w zakresie niezbędnym do realizacji uzasadnionego interesu Dostawcy, tj. w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami, a także w celu wykonania obowiązków publicznoprawnych (np. podatkowych) – zob. polityka prywatności na www.mediclub.pl.
 10. Usunięcie Konta przez Użytkownika nie wyłącza możliwości ponownej rejestracji przez tą samą osobę, chyba, że Konto zostało usunięte przez Dostawcę z winy Użytkownika a termin przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia Umowy o Usługę elektroniczną jeszcze nie minął.
 11. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość odstąpienia od Umowy o Usługę elektroniczną (zamkniętą) bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów w terminie 14 dni liczonych od dnia zawarcia Umowy. Niezależnie od tego Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę, usuwając Konto w sposób wskazany powyżej. By odstąpić od umowy Użytkownik będący Konsumentem powinien przed upływem wskazanego terminu powiadomić o tym Dostawcę, w drodze jednoznacznego oświadczenia, mailowo lub telefonicznie, lub drogą tradycyjnej korespondencji. W celu odstąpienia od umowy Użytkownik może skorzystać z wzoru poniższego formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe (załącznik nr 1 poniżej). Może także skorzystać ze wzoru formularza załączonego do Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o Usługę elektroniczną. W przypadku odstąpienia od Umowy umowę uważa się za niezawartą a wszelkie świadczenia stron ulegają zwrotowi (jeżeli były realizowane). Odstąpienie od Umowy o usługę elektroniczną nie wpływa na umowę o korzystanie z Benefitu zawartą z jego dostawcą oraz nie wpływa na Umowę odpłatną.
 12. Zgodnie z treścią Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku odstąpienia od umowy Dostawca od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika (konsumenta) o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Użytkownika w trakcie korzystania z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez Dostawcę, z wyjątkiem treści, które:
  a) są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
  b) dotyczą wyłącznie aktywności Użytkownika w trakcie korzystania z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez Dostawcę;
  c) zostały połączone przez Dostawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;
  d) zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 13. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w §6 ust. 12 pkt 1-3, Dostawca na żądanie konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez Dostawcę.
 14. Konsument ma prawo odzyskać Treści cyfrowe od Dostawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Dostawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
 15. W przypadku odstąpienia od umowy Dostawca może uniemożliwić konsumentowi dalsze korzystanie z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Użytkownikowi dostępu do Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika. Przepis ten nie ma wpływu na uprawnienia konsumenta, o których mowa w ust. 13.
 16. W przypadku odstąpienia od umowy, Użytkownik (konsument) jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

7. Funkcjonalności i interoperacyjności w ramach Usługi elektronicznej

 1. Korzystanie z Usługi elektronicznej w ramach Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system operacyjny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych: posiadania dostępu do internetu oraz aktualnej wersji przeglądarki internetowej Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera lub Safari.      

8. Tryb postępowania reklamacyjnego i pozasądowe metody rozstrzygania sporów

 1. Dostawca odpowiada – względem Użytkownika - cywilnoprawnie za naruszenie Umowy o korzystanie z Usługi elektronicznej (za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie), w tym w przypadku niezgodności treści i usług cyfrowych z umową  
 2. Zasady odpowiedzialności w przypadku Umowy odpłatnej (w tym za dostarczenie rzeczy wadliwej) określa Regulamin Sklepu Internetowego. W przypadku Benefitów udzielanych przez Partnerów Medicover, wskazani Partnerzy określają zasady korzystania z tych Benefitów w ramach odrębnych umów zawieranych z Użytkownikami dostarczanych przez Partnerów zewnętrznych. Nie ogranicza to odpowiedzialności Dostawcy za samo udzielenie Benefitu (np. rabat cenowy przeznaczony dla Użytkowników).
 3. Wyciąg z wybranych przepisów określających zasady ustalania czy Treści lub Usługi cyfrowe są zgodne z umową zawarto w załączniku nr 2 do Regulaminu. Załącznik nr 2 nie może być traktowany jako wyciąg ze wszystkich przepisów dotyczących odpowiedzialności przedsiębiorcy (Dostawcy) za dostarczanie Treści lub Usług cyfrowych.
 4. Zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta:
  a) Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Użytkownik (konsument) może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową;
  b) Dostawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy;
  c) Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartość Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnych z umową;
  d) Dostawca doprowadza Treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Dostawca został poinformowany przez Użytkownika (konsumenta) o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi przedsiębiorca.
 5. Zgodnie z treścią przepisów Ustawy o prawach konsumenta, Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa (świadczone przez Serwis i w ramach Usługi elektronicznej) są niezgodne z umową, Użytkownik (konsument) może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od umowy w przypadkach wskazanych w przepisach Ustawy o ochronie praw konsumenta.
 6. Po odstąpieniu od umowy przedsiębiorca (Dostawca) nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Użytkownika (konsumenta) w trakcie korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez Dostawcę, z wyjątkiem treści, które:
  a) są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
  b) dotyczą wyłącznie aktywności Użytkownika w trakcie korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, które stanowiły przedmiot umowy;
  c) zostały połączone przez przedsiębiorcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
  d) zostały wytworzone przez Użytkownika (konsumenta) wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 7. Dostawca udostępnia Użytkownikowi (konsumentowi) na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem Treści, o których mowa w ust. 6 pkt a)-c). (Zob. więcej art. 43o Ustawy o prawach konsumenta.
 8. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Użytkownika:
  na adres:

  e-mail: mediclub@mediclub.pl
  do korespondencji tradycyjnej: Medicover Sp. z o.o. „MediClub” Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa.

 9. Dostawca rozpatrzy reklamację i powiadomi Użytkownika o jej rozpatrzeniu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14   W przypadku Użytkowników będących konsumentami, jeżeli Dostawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Dostawca przekazuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem na papierze lub innym trwałym nośniku.
 10. W celu możliwie szybkiego rozpatrzenia, reklamacja powinna zawierać opis przyczyny reklamacji oraz dane pozwalające na identyfikację Użytkownika. W przypadku Użytkowników będących konsumentami nie jest to jednak wymóg, a zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona nawet bez tych elementów.
 11. Powyższe postanowienia dotyczące reklamacji nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Użytkownika swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w ramach postępowania sądowego czy pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów o czym mowa poniżej.
 12. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika indywidualnego -> będącego konsumentem (w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym kodeksu cywilnego) z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
  c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 13. Użytkownik indywidualny będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 14. Użytkownik indywidualny ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich” oraz z platformy Internetowego rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

9. Pomoc techniczna

 1. Dostawca ma prawo do czasowej przerwy w świadczeniu Usługi, związanej z wprowadzaniem zmian technicznych w Serwisie (dalej “Przerwa Techniczna”). Jednorazowa Przerwa Techniczna nie może przekraczać 24 godzin. Dostawca dołoży najwyższej staranności, aby Przerwy Techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie jak najkrócej.

10. Zmiana Regulaminu i postanowienia końcowe

 1. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
  a) jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa, które mają bezpośredni wpływ na treść Regulaminu – odpowiednio w tym zakresie,
  b) zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z usługi w sposób sprzeczny z przepisami prawa,
  c) wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisu w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Dostawcy, 
  d) zwiększenia przejrzystości postanowień Regulaminu, 
  e) zmiany Funkcjonalności, Interoperacyjności i innych właściwości działania dostarczanych Treści lub Usług cyfrowych, takich jak dostępność, ciągłość dostarczania oraz bezpieczeństwo w takim zakresie, w jakim te zmiany mają negatywny wpływ na dostęp do Treści lub Usług cyfrowych lub ich wykorzystanie.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu Dostawca przekazuje Użytkownikom (dysponującym Kontem korzystającym z Usługi zamkniętej) na trwałym nośniku (na adres e-mail wskazany na Koncie), udostępniając jednocześnie nową treść regulaminu do pobrania, z 30     -dniowym wyprzedzeniem, dając możliwość wypowiedzenia Umowy w trybie wskazanym w § 6 Regulaminu. Na stronie internetowej Serwisu udostępnione zostaną także poprzednie wersje Regulaminu.
 3. Zmiana Regulaminu nie może dotyczyć zawartych Umów odpłatnych.
 4. Modyfikacja Serwisu (zmiana Treści lub Usług cyfrowych będących jej komponentem), wymaga zmiany Regulaminu, chyba, że znajdą zastosowanie warunki wskazane w ustępach poniżej.
 5. Nie wymagają zmiany Regulaminu (ani nie podlegają wymogom trybu ust. 6-7 poniżej) zmiany Serwisu (zmiany Treści i Usług cyfrowych dostępnych poprzez Serwis i w ramach Usługi elektronicznej), które są niezbędne do zachowania zgodności Treści i Usług cyfrowych z umową   polegają na:
  a) zmianach technicznych związanych z podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa (zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych) i poziomu Funkcjonalności (w tym eliminowanie błędów);
  b) zmianach zwiększających zakres Usługi elektronicznej.

  W tym przypadku Dostawca będzie informował w sposób jasny i zrozumiały o dokonanej zmianie.

 6. Zmiana Serwisu (zmiana Treści lub Usług cyfrowych będących jej komponentem), która nie modyfikuje zasad świadczenia Usługi elektronicznej wskazanych w Regulaminie (tj. nie stanowi zmiany Regulaminu) ani nie podlega ust. 5 następuje według następujących zasad:
  a) Zostanie spełniona przesłanka wskazana w §10 ust. 1;
  b) Dostawca poinformuje z wyprzedzeniem 30 dni na trwałym nośniku (np. na adres e-mail Użytkownika) o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz o prawie wypowiedzenia umowy (bez podania przyczyn).
 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Użytkownik może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia poinformowania o zmianie.
 8. W przypadku wypowiedzenia umowy zgodnie z niniejszym paragrafem (ust. 6-7) stosuje się odpowiednio §8 ust. 6-7 Regulaminu.
 9. W sprawach nieuregulowanych w powyższym Regulaminie stosuje się właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 10. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej zawierana jest w języku polskim. Serwis prowadzony jest w języku polskim i jest skierowany do osób znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. Żadne postanowienie Regulaminu nie może być rozumiane jako wyłączające lub ograniczające prawa Konsumentów.
 12. Regulamin obowiązuje od07.2022 r. z późniejszymi zmianami.
 13. Załączniki:
  a) nr 1 Formularz odstąpienia od umowy (gdy takie prawo przysługuje);
  b) nr 2 Zasady określania zgodności Treści i Usług cyfrowych z umową.

 

Załącznik nr 1 Formularz odstąpienia od Umowy (gdy takie prawo przysługuje)

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy.

Adresat:

Medicover sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, tel. 48 22 592 70 00, faks 48 22 597 70 79, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000021314, NIP: 525-15-77-627.

Oświadczenie o odstąpieniu (przykładowa treść):

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy o świadczenie następującej usługi elektronicznej (Konto w serwisie MediClub).

Imię i nazwisko Konsumenta ..................

Adres Konsumenta (w tym adres elektroniczny) .................

Data zawarcia Umowy ……………….

Podpis Konsumenta (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) .............................

Data ..........................

 

Załącznik nr 2 Zasady określania zgodności treści i usług cyfrowych z umową (wyciąg z przepisów Ustawy o prawach konsumenta)

art.  43k ustawy o prawach konsumenta

[Zgodność treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową]

 

 1. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:

1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;

2) przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.

 1. Ponadto treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:

1) nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:

 1. a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
 2. b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
 3. c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;

3) być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;

4) być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione konsumentowi przez przedsiębiorcę przed zawarciem umowy.

 1. Przedsiębiorca informuje konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je konsumentowi przez czas:

1) dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub

2) zasadnie oczekiwany przez konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.

 1. Jeżeli konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez przedsiębiorcę zgodnie z ust. 3, przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:

1) poinformował konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;

2) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez przedsiębiorcę.

 1. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2 lub 3, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha treści cyfrowej lub usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
 2. W przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w sposób ciągły, treść cyfrowa lub usługa cyfrowa muszą pozostawać zgodne z umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania.
 3. Treść cyfrową lub usługę cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
 4. Do integracji treści cyfrowej lub usługi cyfrowej przepis art. 43b ust. 5 ustawy o prawach konsumenta stosuje się odpowiednio.

 

Pobierz Regulamin serwisu MediClub obowiązujący od 31.01.2023 roku

Pobierz Regulamin serwisu MediClub obowiązujący do 30.01.2023 roku